Verkoopsvoorwaarden

  1. Onze voorwaarden hebben voorrang op ieders andere algemene voorwaarden. Door het feit van de  bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.
  2. Het aantal gereserveerde personen zal gefactureerd worden. Er wordt geen rekening gehouden met afwezige deelnemers (tenzij 2 dagen voordien per mail  doorgegeven). Indien er meer deelnemers zijn dan doorgegeven, zal een meerprijs worden aangerekend.
  3. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling.
  4. Reserveringen en/of offertes zijn pas bindend voor Locat na ontvangst van het voorschot, tenzij er geen voorschot werd bedongen. Standaard staat het voorschot op 30%  van het totaalbedrag van de bestelling.   In dat geval is de reservering en / of offerte pas bindend voor Locat na schriftelijke bevestiging door Locat zelf.
  5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
  6. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek.
  7. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
  8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd startend van factuurdatum ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 25 euro.) als schadebeding.